ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

כי הכל יכול לקרות באשמתך

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρού

Η ιατρική αστική ευθύνη αναφέρεται στην υποχρέωση του παρέχοντος τις υπηρεσίες ιατρού να αποκαταστήσει τυχόν ζημία του ασθενή που προκλήθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του λόγω πρόκλησης ιατρικού σφάλματος.

Πολλοί παράγοντες, όπως οι νέες κοινωνικές συνθήκες, ο εξέχων ρόλος που διαδραματίζει σήμερα η ιατρική επιστήμη στη ζωή των ανθρώπων, η κοινωνική υγιεινή και πρόληψη, η κοινωνική ασφάλιση, η πρόοδος στον τομέα της ιατρικής επιστήμης συνετέλεσαν ώστε η ιατρική ευθύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων όχι μόνο σε επιστημονικό αλλά και σε καθημερινό επίπεδο. Επιπλέον, οι γιατροί κινούνται όλο και συχνότερα σε ένα πλέγμα νομικών σχέσεων και έρχονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωποι με θέματα σχετικά με την ευθύνη τους ως επαγγελματίες, κινδυνεύοντας να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάποια πράξη ή παράλειψη τους και να βρεθούν υπόλογοι ενώπιων των δικαστικών αρχών.

כי הכל יכול לקרות באשמתך

למה אני צריך ביטוח אחריות מקצועית של רופא?

אם אתה בעל סירה, הגיוני להגן על עצמך מפני הוצאות בלתי צפויות עם ביטוח סירה. הסיבה לכך היא שתאונות עלולות לעלות ביוקר - במיוחד כאשר אתה אשם. אם הסירה שלך מעורבת בתאונה שאתה גרמת, לא רק שתהיה לך עלות של תיקון הסירה שלך, אלא תצטרך לשלם עבור נזקים לסירות אחרות ואולי גם את עלויות הזיהום הימי שגרמת.

100%

תמיכה מיידית

עם נהלים פשוטים

100%

מערכת ביטוח

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

▪ Αγγειοχειρουργική
▪ Αιματολογία
▪ Ακτινοδιαγνωστική
▪ Ακτινολογία (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επεμβατική Ακτινολογία»)
▪ Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
▪ Αλλεργιολογία
▪ Αναισθησιολογία(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επειγουσα Ιατρική» και «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Γαστρεντερολογία
▪ Γενετική Ιατρική
▪ Γενική Ιατρική(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική»)
▪ Δερματολογία – Αφροδισιολογία
▪ Ενδοκρινολογία
▪ Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία) (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Κλινική Μικροβιολογία»)
▪ Ιατρική της Εργασίας
▪ Καρδιολογία(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική» και «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Κοινωνική Ιατρική
▪ Κυτταρολογία
▪ Μαιευτική Γυναικολογία
▪ Νευρολογία
▪ Νευροχειρουργική
▪ Νεφρολογία(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Ορθοπεδική(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική»)
▪ Ουρολογία
▪ Οφθαλμολογία
▪ Παθολογία (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Λοιμωξιολογία», «Εντατική
Θεραπεία», «Σακχαρώδη Διαβήτη»)
▪ Παθολογική Ανατομική
▪ Παθολογική Ογκολογία
▪ Παιδιατρική (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Λοιμωξιολογία», «Εντατική
Θεραπεία», «Σακχαρώδη Διαβήτη», «Εντατική Νοσηλεία Νεογνών Μ.Ε.Ν.Ν)
▪ Παιδοψυχιατρική
▪ Πνευμονολογία – Φυματιολογία (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Εντατική
Θεραπεία»)
▪ Πυρηνική Ιατρική
▪ Ρευματολογία
▪ Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
▪ Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
▪ Χειρουργική (Γενική) (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Χειρουργική Θώρακος (και Καρδιάς)
▪ Χειρουργική Παίδων(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Ψυχιατρική
▪ Ωτορινολαρυγγολογία
▪ Οδοντίατρος
▪ Ορθοδοντικός

בכיסוי זה, חברת ביטוח מחויבת לשלם למבוטח את הסכומים שהוא יחויב, כאחריות אזרחית על פי דין, לשלם, כפיצוי לצד ג' בגין כל תביעה בכתב של צד ג', כפיצוי על פי דין. נזקי גוף, מוות או/ו נזק חומרי לרבות נזק מוסרי/סבל נפשי, תנאי הכרחי לאמור לעיל הוא שהם מגיעים מאירוע מכוסה, התרחשו במהלך הפוליסה ונובעים ממעשים או מחדלים של המבוטח, שהם ישירות וקשור באופן בלעדי למימוש פעילותו המקצועית כהגדרתו על פי התמחותו.
כמו כן, החברה תפצה את הרופא המבוטח על סכומי הכסף שהוא נדרש לשלם כדין כפיצוי בגין תביעות עקב:
– Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.
– Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.
Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς.
– Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
– Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
– Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου ή/ και σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.
– Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος διατηρεί νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο στο όνομα του και ασκεί και εκεί τα καθήκοντα του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές συνέπεια ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου του
Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα) αναλογούντες τόκοι, έξοδα πραγματογνωμόνων
που διόρισε η Εταιρία, συμπεριλαμβάνονται στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.
Στο όριο ευθύνης της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται επίσης δαπάνες νομικής υποστήριξης και δικαστικά
έξοδα, μέχρι του ποσού των €10.000 για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια,
απορρέουσα από καλυπτόμενο συμβάν της παρούσας επαγγελματικής ευθύνης, για εξ αμελείας
παραβάσεις.

עם ערבות של תוכנית עתיד

צור קשר

לא יודעים איזה כיסויים לבחור?

חשב את ההצעה שלך בקלות ובמהירות על ידי מילוי הטופס או שאתה יכול להתקשר אלינו ונראה פתרונות באופן אישי

טלפון ליצירת קשר

+30 26450 26358

שלח לנו את הודעתך

info@futureplan.gr

מַטֶה

I. Karavela, Emporiko The City, קומה ראשונה, לפקדה

[ARForms id=100]
יוון 2.0 NextGeneration gr 1

הֲגָנָה

בְּרִיאוּת

הֲגָנָה

בְּרִיאוּת

  אנא הוכח שאתה אנושי על ידי בחירת ה אוטו.

  אחריות סביבתית

  אחריות של מנהלים

  אחריות סביבתית

  אחריות של מנהלים

  ספינה מסחרית

  מִספָּנָה

  סיכון סייבר

  הוֹבָלָה

  נקודות זכות

  צוותים

  הגנה חוקית

  סיכון סייבר

  הוֹבָלָה

  נקודות זכות

  צוותים  הגנה חוקית

  אגודות ספורט

  אגודות ספורט

  תלמידים