ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Όσο εργαζόμαστε τόσο η πιθανότητα κάποιου απρόβλεπτου συμβάντος αυξάνεται

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρού?

Έχει ξεκινήσει πλέον και στην Ελλάδα προσπάθεια ενημέρωσης, από διαφόρους φορείς  όπου συστηματικά προβάλλεται η δυνατότητα μέσω δικαστικής διεκδίκησης της άσκησης των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων λόγω λαθών από ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις. Τονίζονται ιδιαίτερα η έννοια της ιατρικής ευθύνης, η νομική διαδικασία για την δικαίωση του ασθενούς, οι βασικές αιτίες των ιατρικών λαθών και οι λόγοι της αύξησης αυτών, ποιες είναι οι συχνές υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια και το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζονται σ’ αυτά. Με την ασφάλισης της αστικής σας ευθύνης μπορείτε να νιώθεται σίγουροι ότι σε περίπτωση κάποιου ιατρικού λάθους στην εργασία σας θα έχετε την απόλυτη κάλυψη στην οποιαδήποτε αξίωση του ασθενή σας

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρού?

Με την παρούσα κάλυψη μια ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει, ως αποζημίωση σε τρίτο για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου, ως νόμιμη αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή/ και υλική ζημιά συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης, Απαραίτητη προυπόθεση για τα ανωτέρω είναι να προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, να έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου και να οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την ειδικότητα του.
Επιπλέον η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο Ιατρό και για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:
  • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.
  • Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.
  • Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκτασηέχει ισχύ για ιατρούς.
  • Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
  • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.
  • Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου ή/ και σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.
  • Στηνπερίπτωσηκατάτηνοποίαοασφαλισμένοςδιατηρείνόμιμοιδιωτικόιατρείοστοόνομάτουκαι ασκεί και εκεί τα καθήκοντά του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου του

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ