ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑϊΚΕΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο με ιδιαίτερη παρούσα αλλά και μελλοντική αξία για αυτό και είναι απαραίτητο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων?

To Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εγκατάστασή τους ή/και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, όπως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης, από τις μονάδες τους, ενέργειας.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων?

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που καλύπτονται είναι:
 • Φωτοβολταϊκών Σταθµοί
 • Oικιακά φωτοβολταϊκα συστηµάτα εγκατεστηµένα σε στέγες µονοκατοικιών, πολυκατοικιών, µικρών επιχειρήσεων, κτηρίων του ∆ηµοσίου και µη κερδοσκοπικών οργανισµών, εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων
 
Τα προγράμματα κάλυψης χωρίζονται σε δύο φάσεις:

1. Συναρμολόγηση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια στο έργο.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη για σωματική βλάβη, ασθένεια, θάνατο από ατύχημα σε τρίτους, ζημιά ή απώλεια περιουσίας από ατύχημα που ανήκει σε τρίτους καθώς και τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες του ενάγοντα.

2. Λειτουργία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

 • Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.
 • Κάλυψη αποκομιδής ερειπίων καθώς και της απώλειας μικτών κερδών ή εσόδων λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου.
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για οποιαδήποτε απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί από μηχανήματα.
 • Κάλυψη ζημιάς παρακείμενης περιουσίας και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που προέρχονται από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.
 • Κάλυψη απώλειας μικτών κερδών ή εσόδων λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας. της εγκατάστασης ως συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στην περίπτωση που απαιτείται από τον φορέα δανειοδότησης.
 • Άλλες επιπρόσθετες καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ