ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΜΑΙΑΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Όσο εργαζόμαστε τόσο η πιθανότητα κάποιου απρόβλεπτου συμβάντος αυξάνεται

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φυσικοθεραπευτή/ Μαίας/ Νοσηλευτή?

Έχει ξεκινήσει πλέον και στην Ελλάδα προσπάθεια ενημέρωσης, από διαφόρους φορείς  όπου συστηματικά προβάλλεται η δυνατότητα μέσω δικαστικής διεκδίκησης της άσκησης των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων λόγω λαθών από ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις. Τονίζονται ιδιαίτερα η έννοια της ιατρικής ευθύνης, η νομική διαδικασία για την δικαίωση του ασθενούς, οι βασικές αιτίες των ιατρικών λαθών και οι λόγοι της αύξησης αυτών, ποιες είναι οι συχνές υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια και το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζονται σ’ αυτά. Με την ασφάλισης της αστικής σας ευθύνης μπορείτε να νιώθεται σίγουροι ότι σε περίπτωση κάποιου ιατρικού λάθους στην εργασία σας θα έχετε την απόλυτη κάλυψη στην οποιαδήποτε αξίωση του ασθενή σα

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Φυσικοθεραπευτή/ Μαίας/ Νοσηλευτή?

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου φυσικοθεραπευτή/ μαίας/ νοσηλευτή για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους/ ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του.
Eπιπλέον, o Ασφαλισμένος θα αποζημιώνεται και για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:
  • Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του. Διευκρινίζεται η παρούσα κάλυψη ισχύει για μαίες και νοσηλευτές.
  • Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για φυσικοθεραπευτές.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος φυσικοθεραπευτής διατηρεί νόμιμο ιδιωτικό φυσικοθεραπευτήριο στο όνομά του και ασκεί και εκεί τα καθήκοντά του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του φυσικοθεραπευτηρίου του
  • Τα Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ