ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση μας  τόσο η πιθανότητα κάποιου απρόβλεπτου συμβάντος αυξάνεται

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστή?

Ένα από τα επαγγέλματα, λοιπόν, που χρειάζονται την κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι και αυτό του λογιστή. Οι τυχόν λανθασμένες συμβουλές σχετικά με φορολογικά ζητήματα, η μη τήρηση ημερομηνιών, η ανεπαρκής ή λανθασμένη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, η μη συμμόρφωση με τους λογιστικούς κανονισμούς και τα λάθη στην τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που μπορεί κάποιος να απαιτήσει αποζημίωση από τον επαγγελματία λογιστή. Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών: 
  1. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) με ευθύνη του
  2. Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής με ευθύνη του

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστή?

Η αστική ευθύνη καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των λογιστών και Φοροτεχνικών για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους ως εξής.
  • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος
  • Απώλεια εγγράφων
  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
  • Δυσφήμιση / Συκοφαντία
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου
  • Μη τήρηση των προθεσμιών, Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
Ακόμα καλύπτονται και πιθανά Δικαστικά Έξοδα και Ποσά ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ