ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ, ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Βάση του επαγγελματικού καθήκοντος του Δικηγόρου, είναι η εξυπηρέτηση και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Εντολέα / Πελάτη του, στο μέτρο της ικανότητας του, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρο?

Η Ασφάλιση επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης βοηθά στη ρύθμιση προβλημάτων / διεκδικήσεων αποζημίωσης που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις του παρέχοντος υπηρεσίες.  Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση:
 • Διαδικαστικά λάθη
 • Παραγραφές αδικημάτων
 • Προθεσμίες
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Εμπορικό δίκαιο (λάθη σε εμπορικές συμβάσεις)
 • Επιλογή δικαίου
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρο?

Αξιώσεις Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ’αμελείας  λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.  Ενδεικτικά καλύπτει:
 • Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Δικηγόρου καθώς και Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ133/2016
 • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη “επίθεση”)
 • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης 
Επιπλέον, το Ασφαλιστήριο με βάση ειδικούς όρους – επεκτάσεις, καλύπτει:
 • Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών
 • Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση – συκοφαντία
 • Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ