ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝOY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

Για εμάς το έργο σας είναι σημαντικό. Για αυτό και φροντίζουμε να το προστατεύουμε

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου?

Τα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων είναι ολοκληρωμένα προγράμματα ιδιοκτητών ή εργολάβων και αφορούν την ανέγερση κτισμάτων. Εξασφαλίζουν την προστασία κατασκευαστικών έργων κάθε είδους τόσο για απρόοπτες και ξαφνικές ζημιές που τυχόν συμβούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της ανέγερσης τους ή/και της συναρμολόγησης τους, όσο και για απαιτήσεις που προκύψουν από τρίτους λόγω σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών που τυχόν επέλθουν εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης του έργου.

Η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου απευθύνεται:
 • ιδιοκτήτες έργων υπό κατασκευή
 • εργολάβους οικοδομών
 • εταιρείες ανάπτυξης γης και άλλους

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου?

Τα έργα που καλύπτονται από την Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου:
 • κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια
 • εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας
 • δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια
 • γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια κ.α
 
Τα προγράμματα κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων παρέχουν εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε έργο.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται οποιαδήποτε φυσική απώλεια η ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτο και αιφνίδιο γενονός που προκαλείται απο κάποιον μή εξαιρούμενο κίνδυνο. Οι κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά είναι:
 • Την ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Σεισμό, υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση εδάφους η βράχων, Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό κ.α
 • Την ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παράδοση του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου.
 • Την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.
 • Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις, όπως: παροχές για αποκομιδή συντριμμάτων σε περίπτωση αποζημιωτέας ζημιάς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ



ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ