ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

Ο Μηχανικός εκπονεί μελέτες βάση των οποίων κατασκευάζονται τεχνικά έργα, προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης / διοίκησης έργων και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε διάφορα θέματα που αφορούν κατασκευές, βιομηχανία, περιβάλλον κλπ

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού/Αρχιτέκτονα?

Πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών μηχανικών, θεωρούν την ασφάλιση ως έναν ακόμη λογαριασμό που πρέπει να πληρώσουν και επηρεάζουν τα κέρδη τους με αρνητικό τρόπο. Δυστυχώς, ως επαγγελματίας αρχιτέκτονας ή μηχανικός, αντιμετωπίζετε πολλούς κινδύνους στον κλάδο σας που θα καλύπτει η ασφάλιση σε περίπτωση που προκύψει αξίωση. Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου ένα έργο στο οποίο εργαζόταν καθυστέρησε; Ήταν ευχαριστημένος ο πελάτης; Πιθανώς όχι. Υπάρχουν μερικές τεχνικές διαχείρισης κινδύνου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Προστατέψτε τον εαυτό σας, την επιχείρησή σας και τα κέρδη σας δημιουργώντας  κάλυψη που είναι εξειδικευμένη για τη δραστηριότητα σας.

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού/Αρχιτέκτονα?

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για  τα ποσά, τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο (βάσει των διατάξεων του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας), να καταβάλλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενων σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλεια του και σχετίζονται με την δραστηριότητά του, ήτοι σχεδιασμός,   μελέτη και επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού.  Ακόμα καλύπτονται:  
  • Δαπάνες για τη Δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων
  • Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε για την παροχή πρώτων βοηθειών σε <τρίτους> που υπέστησαν σωματικές βλάβες από ενέργεια του που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο
  • Τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποίησε με τη συγκατάθεση της Ασφαλιστικής Εταιρίας για τη διερεύνηση, εξακρίβωση, απόκρουση απαίτησης ζημιωθέντα τρίτου από καλυπτόμενο συμβάν, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών και εξόδων διεξαγωγής σχετικής δίκης
Επεκτάσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης: 
  • Απώλεια Εγγράφων 
  • Συκοφαντία και Δυσφήμιση
  • Απιστία υπαλλήλων 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ