ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Για εμάς το έργο σας είναι σημαντικό. Για αυτό και φροντίζουμε να το προστατεύουμε!

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κατασκευής Έργου?

Η κατασκευή ενός έργου, πχ. μιας κατοικίας, ενέχει κινδύνους όπως οι σωματικές βλάβες / υλικές ζημίες σε τρίτους ή στα συνεργεία μεταξύ τους, ζημίες σε διπλανά κτίρια και τραυματισμούς στους ίδιους τους εργάτες του έργου. Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης κατά την κατασκευή μας εξασφαλίζει το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης ενός ατυχούς περιστατικού, απαλλάσσοντας μέχρι ενός επιλεγμένου ορίου κάλυψης τον ιδιοκτήτη από τις συνέπειες ενός γεγονότος που, συνήθως, δεν μπορεί να αποτρέψει όσα μέτρα και αν έχει λάβει.

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κατασκευής Έργων?

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Ασφαλιζόμενος: Ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής ακινήτου και οι εργολάβοι, υπεργολάβοι στον τόπο του έργου.
 • Κάλυψη:Καλύπτονταιατυχήματαπουθασυμβούνσυνεπείαεργασιώνανέγερσηςοικοδομής(γραφείων/ καταστημάτων/ κατοικιών), επέκτασης ή προσθήκης, εσωτερικής διαμόρφωσης/ ανακαίνισης, επισκευής/ συντήρησης/ χρωματισμού εξωτερικής όψης.
 • Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση οχημάτων, ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, εργοδοτική ευθύνη
 • Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου
Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις
 • Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου

Β. ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ (Χωρίς γέφυρες και σήραγγες), AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • Ασφαλιζόμενος: Ο ανάδοχος εργολάβος, ο Κύριος του Εργου (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος) και οιυπεργολάβοι στον τόπο του έργου.
 • Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.
 • Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, ευθύνη από πυρκαγιά, ευθύνη από υποχώρηση/κατολίσθηση του εδάφους, διασταυρούμενη ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.
 • Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι: οποιοσδήποτε δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου.
Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις
 • Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου

Γ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • Ασφαλιζόμενος: Ο ανάδοχος εργολάβος, ο Κύριος του Έργου (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος) και οι υπεργολάβοι στον τόπο του έργου
 • Κάλυψη: Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.
 • Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη για ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, ευθύνη από πυρκαγιά, ευθύνη από υποχώρηση/κατολίσθηση του εδάφους, διασταυρούμενη ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.
Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις
 • Ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου
Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

  Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το κλειδί.

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΜΑΘΗΤΕΣ