ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ/TOUR OPERATOR

ΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων/Tour Operator?

Οι Τουριστικοί Πράκτορες είναι επαγγελματικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών με “ένταση ευθύνης”. Ο λόγος είναι το γεγονός πως οι Πελάτες / Συνεργάτες τους είναι οργανωμένες επιχειρήσεις εξωτερικού που διακινούν μαζικό τουρισμό (ομάδες ξένων που επισκέπτονται τη χώρα μας). Στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προκύψουν προβλήματα από λάθος ή παράλειψή τους με ενδεχόμενα ζημιογόνες συνέπειες στους πελάτες τους, γεγονός το οποίο δημιουργεί νομική υποχρέωση για αποζημίωση.

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων/Tour Operator?

Η ασφάλιση «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Tour Operator» καλύπτει την γενική και επαγγελματική ευθύνη των ταξιδιωτικών πρακτόρων για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν στους ταξιδιώτες κατά την διάρκεια ενός οργανωμένου ταξιδιού και οφείλονται σε πράξεις, παραλείψεις και τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ταξιδιωτικού γραφείου. Η παροχή δίδεται για ταξίδια σε όλη την υφήλιο και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο έως του ύψους του ασφαλισμένου κεφαλαίου που έχει επιλεγεί. Συνήθεις προϋποθέσεις ισχύος της παροχής είναι τα ταξίδια να αφορούν εξερχόμενο τουρισμό και να μην υπερβαίνουν μια ορισμένη διάρκεια π.χ. 15, 20 ημέρες και πάντοτε ανάλογα την εταιρεία. Οργανωμένα ταξίδια εξερχόμενου τουρισμού που περιλαμβάνουν την συμμετοχή των ταξιδιωτών σε ιδιαίτερες δραστηριότητες και επικίνδυνα αθλήματα συνήθως εξαιρούνται της παροχής ή αξιολογούνται με ειδικές προϋποθέσεις ανάλογα την πολιτική της εκάστου εταιρείας. Επιπλέον των παραπάνω διατίθεται και η ασφάλιση «Αστική Ευθύνη Τουριστικών Γραφείων Εισερχόμενου Τουρισμού» η οποία ασφαλίζει την αστική ευθύνη του ταξιδιωτικού γραφείου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προς τρίτους κατά την διάρκεια ενός οργανωμένου ταξιδιού στο εσωτερικό. Η παροχή αποζημιώνει με ορισμένες προϋποθέσεις έως το ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με μια ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου ανά υλική ζημιά ή και άνευ συμμέτοχής.Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα το ύψος της αποζημίωσης και τον αριθμό των ατόμων που διακινούνται ετησίως

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ